nowy egzamin

Podstawowe informacje na temat egzaminu zawodowego:

 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 • Część pisemna egzaminu
  Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Część pisemna trwa 60 minut. Test składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 • Część praktyczna egzaminu
  Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Zdający ma 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz wyposażeniem stanowiska. Tego czasu nie wlicza się do praktycznej części egzaminu. Część praktyczna egzaminu zawodowego (w zależności od kwalifikacji) trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.
 • Podstawa uznania egzaminu za zdany
  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Więcej informacji znajdziesz na stronach CKE:

O egzaminie

Informatory

Procedury

image_pdfimage_print