stary egzamin

Podstawowe informacje na temat egzaminu

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym
Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu trwa 120 minut i składa się z dwóch części:
Część pierwsza sprawdza wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie
Część druga sprawdza wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Etap praktyczny trwa od 180 do 240 minut (zależnie od zawodu) i polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań.
Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
o Z etapu pisemnego:
    –  Z części pierwszej – minimum 50% punktów możliwych do uzyskania
    –  Z części drugiej – minimum 30% punktów możliwych do uzyskania
o Z etapu praktycznego – minimum 75% punktów możliwych do uzyskania

Więcej informacji znajdziesz na stronach CKE:

 O egzaminie

 Standardy

Informatory:

dla ZSZ

dla Technikum

 Procedury

image_pdfimage_print