Historia

1959

Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym. Stanowisko dyrektora objął Jan Bodniak.

W dwóch oddziałach klasy pierwszej podjęło naukę 79 uczniów.

1961/1962

Otwarto, pod wspólną dyrekcją ze Szkołą Rzemiosł Budowlanych, 3-letnią Zasadniczą Szkołę Handlową dla Pracujących o specjalności „sprzedawca”.

Wybudowano warsztaty szkolne, a liczba oddziałów zwiększyła się do 8.

1964/1965

Otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową dla młodzieży niepracującej.

1966/1967

Otwarto Technikum Budowlane oparte na podbudowie programowej 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Szkoła liczyła wówczas 13 oddziałów.

Kontrola 4-letniego okresu pracy szkoły stwierdza, że placówka „pod względem organizacyjnym           i pedagogicznym spełnia właściwą rolę i należy do czołówki szkół w naszym województwie”.

1967/1968

Nastąpiła likwidacja 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, a w jej miejsce wprowadzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o 2-letnim cyklu nauczania. Pod wspólną dyrekcją znajdowały się wówczas: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane, oraz Zasadnicza Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej.

4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

1968/1969

W szkole funkcjonowało już 15 oddziałów. Warunki lokalowe nie zmieniły się, toteż prowadzono lekcje na 2 zmiany. W styczniu 1969 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły studniówka w Technikum Budowlanym. Uroczystość miała miejsce w internacie, a została przygotowana pod opieką wychowawczyni klasy maturalnej, Anny Zalot.

1969/1970

Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Kształciła się w niej młodzież w zawodach: gastronomicznych (kucharz, kelner), spożywczych (piekarz, masarz, ciastkarz), usługowych (fryzjer, krawiec, kowal, stolarz, zegarmistrz), przemysłowych (ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, tokarz, mechanik – kierowca pojazdów samochodowych).

Ponieważ skromna baza lokalowa stawała się coraz większym problemem, zwiększono starania o budowę nowej szkoły. Zakończyły się one powodzeniem. 8 maja 1971 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny.

1971/1972

Pierwsza edycja ogólnopolskiego turnieju „Złota Kielnia” zakończyła się sukcesem drużyny murarzy. W odbywającym się w Warszawie finale centralnym uczniowie zajęli trzecie miejsce zarówno w kategorii drużynowej, jak i indywidualnej (Andrzej Bieńczak). Turniej był transmitowany przez telewizję i przyniósł spory rozgłos zarówno zawodnikom, jak i szkole.

1972/1973

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1972/73 z udziałem ministra oświaty Jerzego Kuberskiego w nowo wybudowanym Technikum Budowlanym w Brzozowie.

W szkole uczyło się wówczas 671 uczniów w 18 oddziałach.

1973/1974

Otwarto przy Technikum Budowlanym Policealne Studium Zawodowe o specjalności „budownictwo ogólne”.

1976/1977

Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie z dnia 24 maja 1976 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Zawodowych w Brzozowie”. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane na podbudowie ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach: budownictwo ogólne i geodezja oraz Technikum Drogowe na podbudowie szkoły podstawowej.

1979/1980

Nastąpiła zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych przekształcono na Zespół Szkół Budowlanych. Po przejściu na emeryturę Jana Bodniaka dyrektorem szkoły został Michał Cop.

1982/1983

Ostatni rok istnienia w obrębie naszej placówki Policealnego Studium Zawodowego. Mimo kryzysu rozpoczęto rozbudowę warsztatów szkolnych, przeprowadzono częściowy remont w internacie, urządzono w szkole nowe pracownie, wzbogacając je w środki audiowizualne.

1988/1989

Trzydziestolecie istnienia szkoły zostało uczczone nadaniem jej imienia Tadeusza Kościuszki oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy z popiersiem patrona.

1989/1990

Stanowisko dyrektora objął Wincenty Smoleń.

1990/1991

Powrót lekcji religii do szkół.

Uroczyste poświęcenie budynku szkoły przez ks. infułata Juliana Pudłę, poświęcenie sztandaru i krzyży, które zawieszono w salach lekcyjnych.

1991/1992

Po kilkuletniej przerwie wznowiono zajęcia w Policealnym Studium Zawodowym na kierunku budownictwo ogólne.

1994/1995

Znacząco zwiększyła się liczba uczniów. Naukę rozpoczęło 1092 uczniów w 36 oddziałach (24 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 12 oddziałów Technikum Zawodowego).

1996/1997

W związku z problemami zdrowotnymi Wincentego Smolenia obowiązki dyrektora powierzono Janowi Prejsnarowi.

Otwarto szkolną siłownię, zakupiono pierwsze komputery niezbędne do prowadzenia przedmiotu „technologia informacyjna”. Mimo trudności finansowych zapoczątkowano kompleksowy remont szkoły trwający w kilku następnych latach.

1997/1998

Funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Krośnie, powierzono Janowi Prejsnarowi. Od tego roku szkolnego utworzono etat pedagoga szkolnego. W 33 oddziałach rozpoczęło naukę 924 uczniów.

Otwarto Technikum Zaoczne dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (jeden oddział) w zawodzie technik budownictwa.

1998/1999

W związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych młodzież do szkół ponadgimnazjalnych była przyjmowana w oparciu o wyniki egzaminów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Otwarto Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: krawiec konfekcyjno-usługowy i monter sieci komunalnych.

1999/2000

Otwarto Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

2001/2002

Rok bez naboru do klas pierwszych w związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem gimnazjów o trzyletnim cyklu kształcenia po szkole podstawowej.

2002/2003

Reforma oświaty miała także wpływ na zmianę kierunków kształcenia. Od 1 września 2002 roku w ZSB zostały uruchomione następujące typy szkół: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane – kształtowanie środowiska, Technikum Nr II, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (okres kształcenia 2 lub 3 lata w zależności od zawodu).

2003/2004

Po raz pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „posadzkarz” miał charakter zewnętrzny. Po dostosowaniu warsztatów szkolnych, przygotowaniu pracowni i zakupie wyposażenia Zespół Szkół Budowlanych po kontroli OKE otrzymał akredytację do przeprowadzania egzaminu praktycznego.

Szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu wyposażenie pracowni komputerowej.

2004/2005

Przeprowadzono w szkole równocześnie dwa rodzaje egzaminu maturalnego ( „stara” matura w 5-letnim technikum i „nowa” w 3-letnim liceum).

2005/2006

Szkoła otrzymała wyposażenie dwóch pracowni komputerowych z MENiS współfinansowanych przez EFS.

2006/2007

ZSB uczestniczył w konkursie na dotacje dla szkół zawodowych w ramach programu PHARE 2002.

Opracowany projekt pt. „Pracownia komputerowego wspomagania w budownictwie” został uznany za jeden z najlepszych. W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz program do pracowni wspomagania komputerowego.

2007/2008

Otwarto dwa nowe kierunki: technik drogownictwa oraz technik ochrony środowiska.

2009/2010

Uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły, zjazd absolwentów.

2010/2011

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik geodeta.

2012/2013

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podkarpacie stawia na zawodowców” (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik architektury krajobrazu.

2014/2015

Otwarto siłownię zewnętrzną przy ZSB.

2015/2016

Uruchomienie nowego kierunku kształcenia dla absolwentów gimnazjum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2016/2017

Otwarto nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych   w budownictwie.
Szkoła realizuje projekt pt.„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie   i szkolenie zawodowe.

Szkoła realizuje projekt pt. „Potęgujemy kompetencje” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata   2014-2020 (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).

Uruchomiono pracownię  doradcy zawodowego.

2017/2018 

Po przejściu na emeryturę Jana Prejsnara funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, powierzono Tomaszowi Kaczkowskiemu.

 Od 1 września 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dotychczasowa trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna – została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia.

14.06.2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu sportowego zbudowanego przy ZSB – boiska wielofunkcyjnego wraz z placem sprawnościowym.

2018/2019

Kompleksowy remont szkoły (czerwiec-wrzesień 2018 r.): wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, remont części administracyjnej, malowanie wszystkich pomieszczeń.

2019/2020

Przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik uczniów – absolwenci gimnazjów oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
27 września 2019 r. – uroczyste obchody 60-lecia szkoły.

W związku z pandemią zakaźnej choroby COVID 19 od 25 marca do końca roku szk. trwało nauczanie zdalne.

2020/2021

Rozpoczęcie budowy nowych warsztatów obok budynku szkoły przy ul. Słonecznej 6.

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik informatyk.

Powstanie nowej, profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej, przeznaczonej dla uczniów kierunku technik informatyk (grudzień 2020 r.).

Uruchomienie Lokalnej Akademii CISCO – programu edukacyjnego koncentrującego się na budowaniu umiejętności cyfrowych i kompetencji zawodowych w obszarze IT.

Od 19.10.20 r. w związku ze wzrostem zachorowań na COVID 19 i zaliczeniem powiatu brzozowskiego do tzw. stref czerwonych szkoła rozpoczęła zdalne nauczanie, które trwało do końca maja 2021 r. (2 ostatnie tyg. maja nauka hybrydowa – zdalna i stacjonarna). W czasie zajęć korzystano z platformy Zoom.

Remonty kilku sal i korytarza wykonane w ramach zajęć praktycznych.

2021/2022

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik programista.

Szkoła realizuje projekt „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii” – INTERREG 2021.

Wyjazd grupy uczniów (technik budownictwa) do Szwecji na miesięczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ (listopad 2021 r.).

Trwa pandemia, w związku z czym ograniczone zostało funkcjonowanie szkół. Od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r. oraz od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. stacjonarnie odbywała się nauka zawodu, natomiast pozostałe zajęcia były realizowane w sposób zdalny za pośrednictwem platformy Teams.

 

image_pdfimage_print