O projekcie

 

„Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-061914 to tytuł projektu jaki będzie realizowany w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie  od września 2019 do sierpnia 2020. Projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Budżet projektu wynosi 35 199 Euro co stanowi równowartość kwoty 150 577,80 PLN i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach  projektu zostaną zorganizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe
w irlandzkich przedsiębiorstwach w mieście Galway dla 9 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz tygodniowe szkolenie typu job shadowing dla 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Realizacja projektu poprzez udział młodzieży w praktykach zagranicznych przyczyni się  do:

 – podniesienia kwalifikacji i kompetencji społecznych u młodych ludzi;

– podniesienia ich atrakcyjność na rynku pracy;

– podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

– uświadomienia korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

– rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, otwarcia na innych ludzi, kulturę obyczaje;

– zwiększenia wiary we własne możliwości, samodzielność;

– możliwości tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dających możliwość aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym i rozwoju poczucia europejskiego obywatelstwa
i tożsamości;

Projekt umożliwi uczestnikom poznanie warunków pracy i wymagań na irlandzkim rynku pracy. Będzie to również doskonała okazja do sprawdzenia i zweryfikowania posiadanych umiejętności językowych oraz nabycie i rozwinięcie nowych ze względu na konieczność posługiwania się językiem angielskim w trakcie praktyk.

Uczniowie odbywający praktykę w irlandzkich firmach budowlanych będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji. Zdobędą umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych. Nabędą umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych oraz umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych.

Z zakresu kompetencji społecznych uczniowie nauczą się podejmować decyzje dotyczące zleconych zadań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pracy w zespole, komunikacji.

Po odbyciu kursu nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą zapoznani z irlandzkim systemem kształcenia zawodowego. Zapoznają się z mechanizmami dostosowania kształcenia zawodowego do realiów i potrzeb rynku regionalnego, w tym z procedurami i zasadami wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Podczas pobytu każdy uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem prac budowlanych z użyciem nowoczesnego sprzętu i technologii. Nauczyciele zapoznają się z zakresem działalności szkoły, poznają programy nauczania, infrastrukturę szkoły i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele poznają specyfikę pracy z młodzieżą irlandzką. Poznają nowoczesne metody nauczania i będą potrafili je zastosować. Nauczyciele podniosą swoje umiejętności językowe zarówno w zakresie języka branżowego jak i w sytuacjach codziennych.

Udział w projekcie wzbudzi ciekawość poznawczą, chęć uczenia się, poznania kultury, czerpania wiedzy ze spotkań międzykulturowych, a także podejmowanie wysiłków w celu pogłębienia wiedzy na temat wartości i norm kryjących się za zachowaniem osób z innych krajów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach dofinansowania każdy uczestnik projektu będzie miał zapewniony:

– kurs przygotowawczy w kraju obejmujący przygotowanie językowe, zawodowe
     i pedagogiczno-psychologiczne;

– transport na lotnisko i przelot do Irlandii

– ubezpieczenie

– transport z lotniska w Dublinie do Galway

– zakwaterowanie u irlandzkich rodzin

– pełne wyżywienie

– udział w czterotygodniowych praktykach u irlandzkich przedsiębiorców;

– transport lokalny;

– udział w programie kulturowym oferowanym przez partnera irlandzkiego (wycieczki);

– intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii;

– opiekę ze strony szkoły oraz partnera irlandzkiego

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają Certyfikat Europass Mobility potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dodatkowo uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego oraz uzyskają Paszport Językowy, który będzie stanowił potwierdzenie ich umiejętności językowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print