PROJEKT „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”

    Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023481 to tytuł projektu jaki będzie realizowany w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w latach 2016 – 2018. Projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Budżet projektu wynosi 79 232 Euro co stanowi równowartość kwoty 335 595,06 PLN i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach  projektu zostaną zorganizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe
w irlandzkich przedsiębiorstwach w Mallow niedaleko Cork dla uczniów technikum kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu.
W projekcie wezmą udział dwie grupy – pierwsza licząca 15 osób i druga składająca się z 13 osób.

Realizacja projektu poprzez udział młodzieży w praktykach zagranicznych przyczyni się  do:

 – podniesienia kwalifikacji i kompetencji społecznych u młodych ludzi;

– podniesienia ich atrakcyjność na rynku pracy;

– podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

– uświadomienia korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

– rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, otwarcia na innych ludzi, kulturę obyczaje;

– zwiększenia wiary we własne możliwości, samodzielność;

– możliwości tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dających możliwość aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym i rozwoju poczucia europejskiego obywatelstwa
i tożsamości;

Projekt umożliwi uczestnikom poznanie warunków pracy i wymagań na irlandzkim rynku pracy. Będzie to również doskonała okazja do sprawdzenia i zweryfikowania posiadanych umiejętności językowych oraz nabycie i rozwinięcie nowych ze względu na konieczność posługiwania się językiem angielskim w trakcie praktyk.

Uczniowie odbywający praktykę w irlandzkich firmach budowlanych będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji. Zdobędą umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych. Nabędą umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych oraz umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu nabędą umiejętność produkcji i ochrony roślin ozdobnych, wyznaczania miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Zdobędą także wiedzę na temat wykorzystania podstawowego sprzętu mechanicznego i elektrycznego w pielęgnacji terenów zielonych.

 Z zakresu kompetencji społecznych uczniowie nauczą się podejmować decyzje dotyczące zleconych zadań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pracy w zespole, komunikacji.

Udział w projekcie wzbudzi ciekawość poznawczą, chęć uczenia się, poznania kultury, czerpania wiedzy ze spotkań międzykulturowych, a także podejmowanie wysiłków w celu pogłębienia wiedzy na temat wartości i norm kryjących się za zachowaniem osób z innych krajów.

Udział młodzieży w projekcie jest bezpłatny. W ramach dofinansowania każdy uczestnik projektu będzie miał zapewniony:

– kurs przygotowawczy w kraju obejmujący przygotowanie językowe, zawodowe
     i pedagogiczno-psychologiczne;

– transport na lotnisko i przelot do Irlandii

– ubezpieczenie

– transport z lotniska w Dublinie do Mallow

– zakwaterowanie u irlandzkich rodzin

– pełne wyżywienie

– udział w czterotygodniowych praktykach u irlandzkich przedsiębiorców;

– transport lokalny;

– udział w programie kulturowym oferowanym przez partnera irlandzkiego (wycieczki);

– intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii;

– opiekę ze strony szkoły oraz partnera irlandzkiego

Uczniowie biorący udział w praktykach otrzymają Certyfikat Europass Mobility potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dodatkowo uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego oraz uzyskają Paszport Językowy, który będzie stanowił potwierdzenie ich umiejętności językowych.

image_pdfimage_print