Projekt “Potęgujemy kompetencje”

1razem

W ramach projektu „Potęgujemy kompetencje”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość Edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

       ogłaszamy zapisy na kursy:

  • baristy,
  • spawacza,
  • florystyczny,
  • kosmetyczny,
  • obsługa kas fiskalnych,
  • AutoCad w budownictwie,
  • operatora koparko-ładowarki,
  • projektowanie i pielęgnacja ogrodów,
  • zaawansowane techniki pomiarowo – obliczeniowe w kształceniu technika geodety,

          Warunkiem odbycia w/w kursów jest udział ucznia/uczennicy w płatnych stażach i praktykach w okresie trwania projektu w wymiarze 150 godzin w terminie wskazanym przez Realizatora Projektu.
Kursy organizowane będą w trakcie trwania projektu tj. okres 01.01.2017 do 30.09.2018r.
          Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Projektu, sekretariacie szkoły lub u Koordynatora Projektu Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Potęgujemy kompetencje” dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły: https://archiwum.zsbbrzozow.pl/

image_pdfimage_print