Regulamin naboru do szkoły 2015/2016

Regulamin naboru do Zespołu Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
Zarządza się, co następuje
:

 1.od 14 do 28 maja 2015r

                     Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

  1. do 17 czerwca 2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną / prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych ustalonych przez komisje rekrutacyjne lub trenera albo instruktora, a w przypadku szkół mistrzostwa sportowego zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące ze szkołą (art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej).

3.od 26 do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00

Składanie dokumentów do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość

składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół).

  1. od 1 lipca do 2 lipca 2015r.

Komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę

5.3 lipca 2015r. do godz. 9.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły.

6.od 3 lipca do 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00

       Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie  potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów.

7.7 lipca 2015 r. do godz. 10.00

       Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 Zasady naboru do klas pierwszych w ZSB w Brzozowie:

      Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego,

a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata (art. 10 ust. 9 ustawy zmieniającej):

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

  1. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie

100 punktów możliwych do uzyskania
a) Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na

punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)
b) Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

  1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia –

maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

 A) Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć

edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 80 punktów

możliwych do uzyskania:
a) celujący 20 punktów,
b) bardzo dobry 16 punktów,
c) dobry 12 punktów,
d) dostateczny 8 punktów.

 B) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów,

 C) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za:
a) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty –

5 punktów,
b) uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów,
c) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim

tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

do 3 punktów,

I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty,

II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty,

III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt.

4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – do 3 punktów.

 Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego

liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na

świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

1) Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki

i języka obcego nowożytnego:
a) celujący 20 punktów,
b) bardzo dobry 16 punktów,
c) dobry 12 punktów,
d) dostateczny 8 punktów.

2) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z historii i wiedzy

o społeczeństwie:
a) średnia ocen 5,50 – 6,0 20 punktów,
b) średnia ocen 4,50 – 5,49 16 punktów,
c) średnia ocen 3,50 – 4,49 12 punktów,
d) średnia ocen 2,50 – 3,49 8 punktów.

3) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki

i chemii:
a) średnia ocen 5,50 – 6,0 20 punktów,
b) średnia ocen 4,50 – 5,49 16 punktów,
c) średnia ocen 3,50 – 4,49 12 punktów.

image_pdfimage_print